Havnereglement

Gjeldende havnereglement skal følges

Utleier forbeholder seg retten til å bytte om på tildelte båtplasser. Leieforholdet løper fra 1. mai til 15. oktober. Strøm belastes i henhold til medgått forbruk. Parkering på havneområde er kun tillatt i forbindelse med av/pålessing begrenset til 30 minutter. Sesongparkering kan kjøpes for 1 bil per båtplass. Øvrig parkering betales i henhold til gjeldende takster på oppmerkede områder.

For øvrig gjelder følgende:

1. Bryggeplass/båtplass skal ikke benyttes til annet enn parkering av båt. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeider er ikke tillatt på bryggeplassen uten avtale med Oksenøya Marina. Oksenøya Marina er en kommersiell marina – eksterne firmaer tillates ikke å utføre arbeider ved marinaen, uten skriftlig godkjennelse av Oksenøya Marina.

2. Ved inn- og utkjøring må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på bryggeanlegg og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til Oksenøya Marina (service@oksenoyamarina.no)- og må i sin helhet erstattes av leietakeren.

3. Forurensning og hensetting/dumping av avfall på Oksenøya Marina sitt anlegg – på land eller til sjø – er ikke tillatt.

4. Utleier er uten ansvar for tyveri av eller fra båter (eller biler) og likeledes uten ansvar for skade som måtte påføres disse.

5. Næringsdrivende tillates ikke å leie bryggeplasser uten særskilt avtale om at det skal drives næring fra plassen.

6. Joller på bryggen er ikke tillatt. Joller fortøyd til båt i bryggeplass er ikke tillatt. Det finnes egne jolleplasser til leie ved Oksenøya Marina.

7. Leietaker plikter å fjerne private eiendeler som fortøyninger o.l. ved sesongslutt.

8. Leietager står ansvarlig for de skader som måtte påføres egen båt, bryggeanlegg og/eller andre båter ved mangler og skader på egen båt – som brann, at båten synker, mangelfull fortøyning o.l. Leietaker plikter å holde oppsyn med båten.

9. Med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt fraskriver utleier seg ansvar for enhver skade og ethvert tap som måtte oppstå, herunder tyveri, hærverk, osv.

De til enhver tid gjeldende ordensregler fastsatt av Oksenøya Marina skal følges. Ordensreglene er satt opp ved bryggene. Overtredelser kan medføre oppsigelse av leieforholdet.