AVTALEN

Nedenstående vilkår og betingelser gjelder mellom Oxenøen Marina Drift AS (orgnr: 923 459 030), heretter kalt leverandøren, og kunden og gjelder under hele avtaleperioden. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene med 30 dagers varsel. Vilkår i denne avtale erstatter tidligere vilkår.

Avtalen er bindende når leverandøren har bekreftet bestillingen fra kunden sendt inn via bestillingsskjema på leverandørens nettsider.

AVTALEPERIODE OG BETALING

Leverandøren utsteder fakturaer og sender til kundens oppgitte e-post. Avtalen gjelder kun for en avtaleperiode av gangen og må eventuelt fornyes hvert år med samme bestillingsrutine. For tjenestepriser refereres det til bestillingskjema på leverandørens nettside. Ubenyttet lagringstid refunderes ikke.

PRISER SOMMERHAVN

Sommerhavn 2,5 meter (netto 2,1 meter) kr 14 500,-

Sommerhavn 3,0 meter (netto 2,6 meter) kr 18 500,-

Sommerhavn 3,5 meter (netto 3,1 meter) kr 22 000,-

Sommerhavn 4,0 meter (netto 3,6 meter) kr 27 000,-

Sommerhavn 4,5 meter (netto 4,1 meter) kr 32 000,-

Sommerhavn 5,0 meter (netto 4,6/4,4 meter) kr 38 000,-

Sommerhavn 6,0 meter (netto 5,4 meter) kr 55 000,-

Sommerhavn 6,5 meter (netto 5,9 meter) kr 60 000,-

For øvrige priser, se bestillingsskjema: https://bestilling.oksenoyamarina.no/

Sommerhavn

Avtaleperiode: 1.mai – 15.september

Betalingsfrist: 1.februar (samme år som avtaleperiodens start).

Kanselleringspolicy: 15% av avtalebeløpet for kanselleringer frem til og med 1.februar. 100% etter 1.februar.

PRISER VINTERHAVN

Vinterhavn 00 - 29 fot kr 8 000,-

Vinterhavn 30 - 34 fot kr 9 000,-

Vinterhavn 35 - 39 fot kr 10 000,-

Vinterhavn 40 - 44 fot kr 11 000,-

Vinterhavn fom. 45 fot kr 13 000,-

Vinter ute 31 - 39 fot (pr.) kr 780,-

Vinter ute fom. 40 fot (pr.) kr 900,-

Vinter inne 00 - 29 fot (pr.) kr 1 050,-

Vinter inne 30 - 39 fot (pr.) kr 1 500,-

For øvrige priser, se bestillingsskjema: https://bestilling.oksenoyamarina.no/

Vinterhavn/boblehavn

Avtaleperiode: 1.oktober – 15.april

Betalingsfrist: 1.september (samme år som avtaleperiodens start) For bestillinger mottatt etter 20.august gjelder 10 dagers betalingsfrist.

Kanselleringspolicy: 15% av avtalebeløpet for kanselleringer frem til og med 1.september. 100% etter 1.september.

Vinteropplag innendørs (oppvarmet båthall)

Avtaleperiode: 15.september – 1.mai

Betalingsfrist: 1.september (samme år som avtaleperiodens start) eller 10 dager etter opptak/løft av båt begrenset av hva som først inntreffer.

Kanselleringspolicy: 15% av avtalebeløpet for kanselleringer frem til og med 30.september. 100% fra 1.oktober.

Vinteropplag land (ute på land)

Avtaleperiode: 15.september– 1.mai

Betalingsfrist: 1.september (samme år som avtaleperiodens start) eller 10 dager etter opptak/løft av båt begrenset av hva som først inntreffer.

Kanselleringspolicy: 15% av avtalebeløpet for kanselleringer frem til og med 30.september. 100% fra 1.oktober.

GENERELLE VILKÅR

Leverandøren er en kommersiell marina som selger båtrelaterte varer og tjenester. Bryggeplass/båtplasser skal ikke benyttes til annet enn parkering av båt (kun 1 – én – båt per båt/lagrings-plass. Det er ikke tillatt at det utøves annen kommersiell virksomhet av noen form, inkludert privatengasjert lønnet arbeid, på leverandøren sitt område uten leverandørens skriftlige godkjennelse.

Det er ikke tillatt å ha båten som fast bopel. All overnatting er forbudt i perioden 15.august til 1.mai.
Avtalen kan ikke overføres til tredjepart. Fremleie av båt/lagrings-plass er ikke tillatt.

Oksenøya Marina kan når som helst forlange at båteierne må bytte plass.

Båtene som ligger ved bryggene, skal kunne identifiseres med registreringsnummer eller navn.

Dersom det skulle oppstå skade på annen båt og/eller brygge plikter vedkommende båteier/båtfører straks å rapportere dette til havnenemnda og annen båteier. Vedkommende plikter å erstatte skadene.

Lensing av båt som medfører utslipp av annet enn rent vann er forbudt. Tømming av båttoalett / septiktank henviser vi til eget septikmottak på drivstoffbryggen.
Det må ikke under noen omstendighet slippes ut diesel, olje eller annet som forurenser havnen.

Regler for fortøyning av båt

Det er ikke lov å bruke metall i feste mot bryggene. Alt tauverk skal knyttes i pullertene.

Ved uvær skal båteier se til at ekstra fortøyning blir lagt ut om nødvendig.

Etter avsluttet sommersesong skal fortøyninger og gjenstander fjernes. Gjenglemte fortøyninger kan bli fjernet.

Standard fortøyning når du skal legge til ved en flytebrygge med utriggere, er å legge to tau i baug og to i akter, slik at båten er fortøyd på begge sider. Dersom lengden på båten er lenger enn utriggerne, må det også legges ut akterspring og baugspring på hver side. Springfortøyningene hindrer båten i å bevege seg frem og tilbake, slik at den ikke jager i båsen. I tilfeller der båten har kryssholt på midten, kan springene føres fra denne og ut til utriggerne, ytterst og innerst. Dersom båten ikke har kryssholt i midten, kan springene føres fra midt på utriggerne til kryssholtene i baug og akter.

For å unngå rykking i tauet som kan gjøre skader på båt og brygge ved mye sjø og vind, må det også benyttes strekkavlastere på fortøyningene. Pass også på at båten blir liggende midt i båsen når du fortøyer, slik at den ikke ligger og gnager mot utriggerne. Ligger den stramt i fortøyningene, blir det også en jevnere belastning på tauene. Husk også å henge ut fendere som støtdempere på hver side av båten.

Følgende krav til fortøyning av båt:
· Benytt to fortøyninger på hver side av baug og akter
· Bruk to spring på hver side for å hindre bevegelse frem og tilbake
· Bruk minst fire fendre som støtdempere på hver side av båten
· Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon tilpasset båtens størrelse og vekt
· Bruk strekkavlastere for å hindre rykking i tauet

Miljø

Forurensning og hensetting/dumping av avfall på leverandøren sitt anlegg – på land eller til sjø – er ikke tillatt. Restavfall skal tømmes i søppelcontainerne på kaiområdet. Er containerne fulle skal restavfallet tas med hjem og ikke settes ved siden av containeren.

Lensing av båt som medfører utslipp av annet enn rent vann er forbudt. Det må ikke under noen omstendighet slippes ut diesel, olje eller annet som forurenser havnen. Det er strengt forbudt å tømme septiktank i havneområdet. Vi henviser til eget septikmottak.

 Husholdningsavfall og matavfall skal kastes i lukket container.

Husholdningsavfall skal hives i lukket container utenfor havnekontoret. Er den lukkede container full, vennligst ta med husholdningsavfallet og ikke kast det i den åpne container da dette medfører at fugler drar søppel og matrester utover hele plassen.

Hensetning av avfall i havneområdet er strengt forbudt, spesielt gjelder dette oljeholdig avfall og batterier. Likeledes er det ikke tillatt å plassere utstyr på brygger eller utligger. 

Sikkerhet

Ved inn- og utkjøring fra bryggeanlegget må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på leverandørens eiendom og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til leverandøren og må i sin helhet erstattes av kunden.

Maksimum hastighet i marinaen og for øvrig i hele Holtekilen er 5 knop. Alvorlig brudd på hastighetsgrensen og/eller farlig og hensynsløs ferdsel kan medføre terminering av leieforholdet med umiddelbar virkning uten at dette gir krav på refusjon av eventuelt ubrukt leietid.

Båter i sommer eller vinterhavn skal være fortøyd med minimum fire fortøyningstrosser. Båter over 20 fot skal benytte støyfrie strekkavlastere av gummi (ikke stålfjærer). Det er kundens ansvar å besørge tilstrekkelig fortøyning båten i hele avtaleperioden. Det er ikke tillatt å lagre joller og gjenstander på flytebrygger eller utriggere. Baugspyd, anker, pulpit, daviter, jolle, og annet utstyr skal ikke beslaglegge plass på bryggeanlegg.

Etter avsluttet sesong skal båtplassen klargjøres ved at fortøyninger og gjenstander fjernes.

Parkering

All parkering er avgiftsbelagt og gjelder hele område, alle dager. Parkeringen og parkeringsavgiften forvaltes og inndrives av One Park. Det refereres til skilting for gjeldende priser og vilkår. For leverandørens vinter og sommerhavn kunder, gjelder 15 minutter gratis parkering for av/pålessing. For kunder til marinaens butikker gjelder 60 minutters gratis parkering i butikkens åpningstid.

Les mer på: https://onepark.no/parkering/viken/oksenoya-marina

All parkering skjer på eget ansvar. Leverandøren er uten ansvar ved tyveri/skade på parkerte kjøretøy.

Forsikring

Båt skal være forsikret for skade, ansvar (generell ansvarsforsikring), brann og tyveri i den tid båten befinner seg på leverandørens område, inkludert havn. Kunden skal på leverandørens oppfordring forevise gyldig forsikring.

Båtens beskaffenhet

Båten skal være i sjødyktig og god teknisk stand. Eventuelle skader som kan forårsake forurensing og andre miljøskader skal rapporteres leverandøren uten ugrunnet opphold. Leverandøren forbeholder seg retten til å bortvise skjemmende og/eller båter med dårlig vedlikehold. Eventuelle vedtak om bortvisning som ikke etterfølges av kunde, påberoper leverandøren seg rett til å flytte båt for å frigjøre plass for kundens regning.

Strøm

Det er lagt opp strøm for båter som ligger i havnen. Kunden må kontakte leverandøren for å få tildelt strømuttak. Ved tildeling skal det gjennomføres felles strømavlesning (startavlesning). Når kunden forlater plassen etter endt avtaleperiode, skal kunden gi beskjed til leverandøren slik at felles strømavlesning (sluttavlesning) gjennomføres. Kunden er ansvarlig for alt strømforbruk fra startavlesning til sluttavlesning. Leverandøren forbeholder seg retten til bestemme frekvens på fakturering av strømforbruket i avtaleperioden. Strøm faktureres etter leverandørens til enhver tid gjeldende takster for strøm per kilowattime pluss engangsgebyr pålydende kr. 250,- per avtaleperiode.

For å hindre jordingsfeil / strømlekkasje i vannet, tillates kun bruk av gummikabler som er godkjent for utendørsbruk. Det er heller ikke tillatt å benytte overganger, dvs skjøting av kabel ved hjelp av kontakter. Ved bruk av ikke godkjente kabler, overganger og skjøter vil strømkabelen bli frakoblet. Leverandøren har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved strømbrudd.

Tilleggs vilkår for vinterlagring

Bøter ved overligging, kr 1 500,- pr. dag. + evt. tauing.

Løse drivstoffkanner fjernes. Drivstofftanker kan stå i båten.

Puter og andre tekstiler bør være så tørre som mulig før lagring for å unngå mugg og jordslag. Ta gjerne puter med hjem sammen med resten av løsøret, og ta ut mat og andre ting som ikke tåler vinterlagring. Leverandør bærer ikke ansvar for fukt, mugg og jordslag som oppstår på puter, kalesjer m.m. Dette gjelder også for båter lagret inne.

Eier av båter som er lagret ute bør ta ut utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m.

Kunden bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Leverandøren er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.
Vinteropplag inkluderer de tjenester som er spesifisert på ordrebekreftelsen. Kunden er selv ansvarlig for å bestille andre servicetjenester før båten leveres til opplag.

Kunden har ikke anledning til å utføre arbeid på båten mens den er lagret i innendørs lagringshall.

Kunden kan selv utføre vanlig vedlikeholdsarbeid på båt lagret ute, men dette må godkjennes av leverandøren. Kunden skal rydde opp rundt båten etter vårklargjøring og alt avfall må fjernes fra område. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for kundens regning. Ønsker kunden å bunnsmøre/polere selv, må eventuelt fastdekke under båten tildekkes.

Større arbeider er ikke tillatt på leverandørens område.

Septiktank skal være tømt før innlevering til innendørs (lagring i hall) eller utendørs (på land) vinteropplag.